Vedtægter

Vedtægter for vinterbaderforeningen De Dragør Vandhunde

§1.
”De Dragør Vandhunde” – klub for helårsbadere – er stiftet d. 18. januar 1970 med det formål at skabe gode forhold for de, der bader fra den kommunale søbadeanstalt i Dragør, samt udbrede kendskabet til vinterbadning. Der skal holdes kontakt med kommunen for at varetage vinterbadernes interesser.

§2.
Som medlemmer optages fortrinsvis beboere i Dragør kommune, som er fyldt 18 år. 
Anmodning om optagelse sker på foreningens hjemmeside www.dedragoervandhunde.dk. Der kan forekomme venteliste. Udmeldelse sker ved meddelelse til bestyrelsen via hjemmesiden.

§3.
Klubben påtager sig intet ansvar for, om medlemmerne er egnet til vinterbadning, eller for evt. følger pådraget i forbindelse med vinterbadning på Dragør kommunale søbadeanstalt.

§4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år den første søndag i november måned. Indkaldelse, som skal ske med mindst 3 ugers varsel, sker ved opslag på søbadeanstalten samt på foreningens hjemmeside, og skal bl.a. indeholde flg. punkter til dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af mødets lovlighed.
3. Formanden aflægger beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for sæsonen (1. oktober – 1. maj)
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5., skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Den endelige dagsorden med indkomne forslag skal slås op på søbadeanstalten senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan evt. ses på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer, og alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning afholdes såfremt ét medlem ønsker dette. Kun medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver en motiveret skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske skriftligt ved opslag på søbadeanstalten og på foreningens hjemmeside 14 dage inden forsamlingens afholdelse – og senest 8 dage efter begæringens modtagelse.

§5.
Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer – omfattende: formand, kasserer, sekretær, ét bestyrelsesmedlem samt én suppleant, der alle vælges på generalforsamlingen.
Begge køn bør være repræsenteret.
Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, de 2 øvrige medlemmer vælges på lige årstal.
Suppleant vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov – samt til generalforsamlinger efter de gældende bestemmelser – og aflægger overfor disse beretning om forhold af interesse for klubben.
Formanden formidler klubbens kontakt udadtil.
Kassereren har ansvaret for klubbens regnskab og midler, forestår ind- og udbetalinger, samt forelægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.
Regnskabet løber fra den 1.oktober til den 30.september. Klubbens likvide midler anbringes efter nærmere bestemmelse af bestyrelsen.
Formanden og kassereren har begge adgang til foreningens konto i banken.
Sekretæren laver referat af bestyrelsens møder, af generalforsamlingerne, og varetager den nødvendige korrespondance. Sekretæren fungerer som formand i dennes fravær.
Eventuelt honorar til bestyrelsen, eller til enkelte bestyrelsesposter, fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem, hvis den pågældende efter henstilling ikke indordner sig under gældende vedtægter og regler.

§6.
Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling for en sæson ad gangen.
Kontingentet forfalder til betaling efter den ordinære generalforsamling – sidste frist dog 31. december samme år.

§7.
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære generalforsamlinger med godkendelse fra mindst to tredjedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Opløsning af klubben kan kun finde sted som en generalforsamlingsbeslutning og kan kun ske med godkendelse fra mindst to tredjedele af de fremmødte. Hvis klubben opløses, overdrages dens netto-formue til den kommunale søbadeanstalt i Dragør.

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 5/11-2017.