oktober 12, 2015

Indkaldelse til Genralforsamling 2015

GENERALFORSAMLING
søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården
Dagsorden i h.t. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af mødets lovlighed.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent for sæsonen
(l. oktober til 30 april).
7. Valg af bestyrelse og suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Evt., herunder oplysninger fra bestyrelsen vedr.forretningsordenen for saunaerne.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Indkaldelse på PDF fil, kan findes her:  Indkaldelse til Vandhunde genf 2015